1 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS GÜNDEMİ

20190701meclis1İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01.07.2019 Pazartesi günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

Gündemde bulunan maddeler ise şöyle: 

G Ü N D E M:

1-Belediyemize ait olan İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ana sözleşmesinin tadil tasarı ile amaç ve konu maddesinin değiştirilmesi, faaliyet kollarının genişletilmesi, Belediyemiz tüzel kişiliğinin temsilcisi olan gerçek kişinin Kemal Nadir ÜNAL olarak yetkilendirilmesi ve Kemal Nadir ÜNAL’ın Müdürler Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcılarımız Mehmet Ali DOKUZOĞLU ve Ahmet KESKİN’in Müdürler Kurulu Üyeleri olarak yetkilendirilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.

2-Belediyemizin 2019 yılı ücretler tarifesinde Sosyal Tesislerin fiyat tarifeleri belirlenmiş olup 2019 yılında 2 Nolu Sosyal Tesisin fiyat tarifesinin geçerli olmak üzere meclisçe görüşülerek karar alınması hususundaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.

3-Akçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25/112 hissesi Belediyemize ait 767 parselin bedelsiz olarak 2 yıllığına Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak istimlak Müdürlüğü teklifi.

4-Akçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 767 parselin 25/112 hissesi olan 5288.33 m2’nin Amme alacakları Kanununun 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye hazinesine bedelli devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.

5-Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün alt birimi olan Teftiş Kurulu Biriminin kaldırılarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olan Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin kaldırılarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ve Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünün kurularak, 1adet G.İ.H sınıfında 1 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

6-Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak tüm hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, nakıs durumunda tek başına imar çapı alamayacak taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı ve Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına ilişkin izin yetkilerinin Encümene devredilmesi huşunda gerekli meclis kararın alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

7-Bitişik Mıntıkası 1321 ve 1323 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

8-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüş talebi istemi ile; Sarıseki Mıntıkası 2028 ve 2029 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifi hakkında meclis tarafından gerekli görüşün alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüş talebi istemi ile; Sarıseki Mıntıkası 2028 ve 2029 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi hakkında meclis tarafından gerekli görüşün alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

10-İptal edilen İskenderun Kent Merkezi ve yakın çevresi imar planının mahkeme karaları doğrultusunda yeniden düzenlenerek yaklaşık 3250 Ha alanda 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.